Kaza sonucunda hasara uğrayan aracın onarım harcamaları, taşıtın riziko tarihindeki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmezse taşıt tam hasara uğramış sayılır.

Ülkemiz sigortacılık mevzuatında pert terimine ilişkin herhangi bir tarif yer almamakla beraber uygulamada pert terimi ağır yada tam hasara uğramış araçlar için kullanılan bir terimdir.

Pert Kavramına Dair Yasal Dayanak

18/07/1997 tarihindeki Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 09/09/2011 tarihindeki 28049 sayılı Resmi Gazete ile değişik 39. Maddesinde hurda araç; “ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlar” şeklinde tanımlanmıştır.

Mevzu hakkında Kara Araçları Kasko Sigorta Genel Şartları 3.3.2.2. maddesi; “Onarım masraflarının sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve hem de eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, aracın hasar anındaki rayiç değeri ödenir. Bu durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep etmiş olduğu takdirde sigortacının malı olur. Aynı şekilde kısmi onarımlarda parçaların sigorta şirketi tarafınca tedarik edilmesi halinde hasarlı parçalar talep etmiş olduğu takdirde sigortacının malı olur.

Onarım harcamaları sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın yada aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımının mümkün bulunduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekildiğine dair “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez.

Sigortalının ve sigorta sözleşmesinden çıkar elde eden kişilerin aracın hasarlı haliyle sahibine terk edilmesine onay vermesi halinde aracın riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali arasındaki meblağ sigortalıya tazminat olarak ödenebilir. Bu durumda ilgisine bakılırsa yukarıdaki paragraflarda düzenlenen usul çerçevesinde işlem yapılır. Sigortalının onayı ile aracı hasarlı haliyle sigortalıya terk ederek tazminatı ödemek isteyen sigortacı, tespit edip sigortalıya bildirdiği sovtaj bedelini bildirimden itibaren 1 aylık süreyle sınırı olan olarak güvence etmiş sayılır.” hükmünü amir olup ağır hasar ve tam hasar ayrımı yukarıda belirtilen çerçevede sigortacılık esaslarına ve eksper raporu tespitlerine bakılırsa yapılmaktadır.

Bu kapsamda yukarıda yer edinen genel koşul hükmü gereğince tam hasara uğramış olan araç için sigorta şirketi tarafınca tazminat ödemesi yapılırken Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda “Hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konulmuş tescil belgesi aranmakta, aracın ağır hasarlı olması ve onarımın mümkün olması halinde ise araç hurdaya ayrılmamakla birlikte Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda “trafikten çekilerek tescili silinmiştir” kaydı bulunan tescil belgesinin ibrazıyla tazminat ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, araçta pert ihtimalinin olduğu durumlarda doğrusu aracın hasarsız  rayiç fiyatı ile kaza sebebiyle oluşan hasarların onarım bedelinin göz önünde bulundurularak, aracın tamirinin ekonomik olup olmadığının mahkemece uzman bilirkişi vasıtasıyla saptanması icap ettiğini anlatmaktadır.

Aracın hurda duruma gelmesi halinde, değer kaybı talebi kabul edilmeyecek bunun yerine aracın hurda bedelinin ödenmesi gerekecektir. Zira, araç sahibinin aracını ikinci el piyasasında satışa çıkarması ve kaza sebebiyle rayicin altında bir bedelle satış yapması mümkün olmayacağı için araç değer kaybı olarak tazminatta istenemeyecektir.

Pert Araçlarda Araç Değer Kaybı İstenebilir mi?

Özetle; eğer aracın tamirinin ekonomik olmayacağı yönünde rapor oluşturulursa ve araç hakkında pert sonucu verilirse, araç değer kaybı da talep edilemeyecektir. Zira pert olan araçlarla ilgili olarak kasko sigortacısı şirket, aracın o günkü rayiç değerini tazminat olarak mağdura / araç sahibine ödeyecektir. Hal böyle olunca araç sahibinin, aracını ikinci el piyasasında satışa çıkarması ve kaza sebebiyle rayicin altında bir bedelle satış yapması mümkün olmayacağı için araç değer kaybı tazminatı da asla doğmayacaktır.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz?